Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2016

megadeth
7777 1919 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viainyou inyou
megadeth
9579 7365 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainyou inyou
megadeth
Bez Ciebie nie mogłem istnieć, jakby dwoił się niepokój.
— O.S.T.R.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viainyou inyou
megadeth
9520 b925 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viainyou inyou
8299 47af 390
Reposted fromidiod idiod viatwice twice
megadeth
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— "Spotkałem" Adam Ziemianin
Reposted frommonamor monamor viatwice twice
megadeth
Jeśli zechcesz wrócić - wracaj
Jeśli odejść - idź
To nieważne z kim
I wszystko jedno gdzie
Już na zawsze tamto będzie
W sercach nam się tlić
Jak neonowy szyld
"Gdzie jesteś?"
— Stanisław Staszewski
Reposted fromkotdziwok kotdziwok viatwice twice
megadeth
1479 0810 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viatwice twice
megadeth
5127 f8a1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainyou inyou
7330 c21e 390

whitefoxtrappedinbetween:

Le Petit Soldat 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack viainyou inyou
megadeth
Bycie szczęśliwym jest najlepszą zemstą, nic nie doprowadza ludzi bardziej do szału, niż widok kogoś, kto ma kurewsko dobre życie.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
3097 21c6 390
Reposted fromtwice twice viainyou inyou
megadeth

photorator: Amedi One of the oldest cities in the world once capital of the Medes an ancient Kurdish Tribe - Kurdistan Iraq

megadeth
1987 e99f 390
megadeth
3057 cc07
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viamalamarcelka malamarcelka
megadeth
9840 1405 390
Reposted fromdelix delix viainyou inyou
0394 4bb4 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viainyou inyou
megadeth
4831 0956 390
Reposted fromsaiwala saiwala viainyou inyou
megadeth
Nic nie wiesz o facecie do momentu, aż jest pijany i zły na Ciebie.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
megadeth
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl